[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์

  
การบริหารและพัฒนาบุคคล  
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล

บัญชีสรุปมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


- การกำหนดจำนวนวันมาทำงานสาย ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

- การกำหนดจำนวนวันมาทำงานสาย ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

- การกำหนดจำนวนวันมาทำงานสาย ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

- การกำหนดจำนวนวันมาทำงานสาย ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

- คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการเข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ หลักสูตร "การบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562"

รายงานผลการเข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ หลักสูตร "การบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562"

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 15"

- รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เจาะลึกสาระสำคัญ แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ"

- รายงานผลการเข้าอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2562

- รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร "วิธีการประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561"

- รายงานผลการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล อปท. เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส" และ "ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1"

- รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น

- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ

- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ

- แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ

- มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการในการรักษาประโยชน์สาธารณะ