[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
เมนูหลัก

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มารตฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

หน่วยตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

สายด่วนผู้บริหาร
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

หรือแสดงความคิดเห็น Click ที่นี่

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์

 
  
นโยบายการบริหารงานบุคคล  
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

- แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

- ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

- ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1/2564)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฝ่ายการเมือง และ ฝ่ายข้าราชการประจำ

- แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ อบต.สระ

- ประกาศกำหนดโครงการส่วนราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสระ

- ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

- ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ปรับปรุง 1)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ปรับปรุง 1)

- ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ปรับปรุง 2)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ปรับปรุง 2)

- ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ปรับปรุง 3)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ปรับปรุง 3)

- ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ปรับปรุง 4)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ปรับปรุง 4)

- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุง 1)

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุง 1)

- แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างให้ดำรงตำแหน่งในโครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

- ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5