[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์

  
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 

- รายงานผลการปฎิบัติราชการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- รายงานผลการติดตามการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับร้องเรียนฯ

- รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563


สติถิการให้บริการ

รายงานการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

- รายงานเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

- รายงานเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามการดำเนินงาน

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติตำบล

- แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติตำบล

- รายงานผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานผลการชี้แจงประชาชนในการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562