[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์

  
ข้อมูล อบต.สระ  
 

ที่ตั้งอบต.

ส่วนที่  ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ
 
.๑  ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ
      (๑)  ที่ตั้ง  
                   องค์การบริหารส่วนตำบลสระเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่ที่ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  โดยได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๙  มีเนื้อที่ประมาณ  ๓๕๔  ตารางกิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเชียงม่วนประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา  เดินทางตามทางหลวงหมายเลข  ๑๐๙๑  ระยะทางประมาณ  ๑๑๐  กิโลเมตร  หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๕๑  ระยะทางประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเล  ๓๐๐  เมตร  สภาพเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา  มีเทือกเขาล้อมรอบ  มีพื้นที่บางส่วนเป็นเนินเขาสูง  บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา  มีลำน้ำยมไหลผ่าน  มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
         พิกัด  N ๖๒๘๕๙๗  E ๒๐๙๒๗๐๓N628597
E2092703
N628597
E2092703
 
      (๒)  อาณาเขต
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  อำเภอปง               จังหวัดพะเยา
                   ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลบ้านมาง       จังหวัดพะเยา
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลเชียงม่วน      จังหวัดพะเยา
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  อำเภอดอกคำใต้    จังหวัดพะเยา
      (๓)  ภูมิประเทศ
                   ลักษณะภูมิประเทศในเขตตำบลสระ  เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา  มีเทือกเขาล้อมรอบ  บางส่วนเป็นเนินสูง  บางส่วนเป็นที่ราบลาดเอียงเขา  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบริมแม่น้ำยม  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสายสำคัญของตำบล  เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงสำหรับการอุปโภคบริโภค  และยังเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรของตำบล  ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในตำบลสระ
      (๔)  ภูมิอากาศ
                   ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
                   ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
                   ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 
 
 
 
 
      (๕)  เขตการปกครอง
                    องค์การบริหารส่วนตำบลสระมีเนื้อที่ประมาณ  ๓๕๔  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๓  หมู่บ้าน  โดยมีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน  ประกอบด้วยหมู่บ้านดังต่อไปนี้
ตารางที่  ๒-๑  เขตการปกครองและรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำแหน่ง
บ้านท่าฟ้าเหนือ  นายปั๋น   มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านท่าฟ้าใต้ นายพินิจ     งามเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสระเหนือ นายถาวร     บ้านสระ ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสระใต้  นายรังสรรค์  รักดี กำนันตำบลสระ
บ้านทุ่งหนอง นายธีระศักดิ์  แก้วมาเรือน ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหล่าย นายเดช     ประชุม ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านฟ้าใหม่ นายรวย   เขื่อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านราษฎร์พัฒนา  นายประภาส   ศรีทานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านนาบัว นายสานเจียว     แซ่ลี ผู้ใหญ่บ้าน
๑๐ บ้านเหล่าพัฒนา  นายสวิง    สืบแสน ผู้ใหญ่บ้าน
๑๑ บ้านฟ้าสีทอง นายธนเดช    ชาวสวน ผู้ใหญ่บ้าน
๑๒ บ้านสระกลาง  นายทรงฤทธิ์   บ้านสระ ผู้ใหญ่บ้าน
๑๓ บ้านห้วยกั้งปลา  วุฒิพงษ์   เชาว์วัฒนานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน
 
      (๖)  ประชากร
                   ลักษณะประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  แยกเป็นชุมชนคือ
                   ๑.  ชุมชนพื้นเมืองเดิม  ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านสระ  มีจำนวน  ๖  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๓,๔,๕,๘,๑๐  และหมู่ที่  ๑๒
                   ๒.  ชุมชนไทลื้อ  ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าฟ้าตอนเหนือของตำบลสระ  มีจำนวน  ๕  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๑,๒,๖,๗  และหมู่ที่  ๑๑  ซึ่งชาวไทลื้อยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทลื้อเป็นอย่างดี
                   ๓.  ชุมชนชาวไทยภูเขา  เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า  มีจำนวน  ๒  หมู่บ้าน  คือบ้านนาบัว  หมู่ที่  ๙  และบ้านห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  ๑๓  ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นและได้รับการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยครบถ้วนแล้ว   
                   ประชากรของตำบลสระ  ประกอบด้วยชาวพื้นเมือง (ชาวเมืองเหนือ) ร้อยละ  ๕๓  ชาวไทยใหญ่ (ไทลื้อ)  ร้อยละ  ๓๗  และชาวไทยภูเขา (เผ่าเมี่ยน) ร้อยละ  ๑๐    มีประชากรทั้งสิ้น  ๖,๒๗๘  คน  แยกเป็นชาย  ๓,๑๗๕  คน  หญิง   ๓,๑๐๓  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  ๑๗  คน/ตารางกิโลเมตร    จำนวนครัวเรือน  ๒,๑๘๐  ครัวเรือน  จำนวนประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้
 
                   ตารางที่  ๒-๒  จำนวนประชากรในเขตตำบลสระจำแนกตามรายหมู่บ้าน
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย  (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
บ้านท่าฟ้าเหนือ 14๖ 20๗ 19๑ 39๘
บ้านท่าฟ้าใต้ 26๒ 34๗ 36๙ 7๑๖
บ้านสระเหนือ 17๑ 2๓๐ 2๔๒ 4๗๒
บ้านสระใต้ 3๓๓ 39๐ 38๑ ๗๗๑
บ้านทุ่งหนอง 2๑๐ 29๔ 29๕ 58๙
บ้านหล่าย 8๓ 10๒ 1๐๙ 21๑
บ้านฟ้าใหม่ ๑๖๖ 2๐๘ 214 42๒
บ้านราษฎร์พัฒนา 17๘ 2๔๘ 23๕ 4๘๓
บ้านนาบัว 1๓๔ 2๕๖ 24๙ ๕๐๕
๑๐ บ้านเหล่าพัฒนา 22๘ 3๓๐ 32๖ 6๕๖
๑๑ บ้านฟ้าสีทอง 15๖ 22๐ 2๑๑ 43๑
๑๒ บ้านสระกลาง 121 15๔ 16๖ 3๒๐
๑๓ บ้านห้วยกั้งปลา 6๙ 1๒๑ 12๔ 2๔๕
                        รวม ๒,2๕7 ๓,๑๐๗ ๓,1๑2 ๖,๒1๙
          **  ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานบริหารการทะเบียนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
        (๗)  สภาพทางเศรษฐกิจ
  ๗.๑  อาชีพ
                   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นการผลิตขั้นต้นบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างทำงานในภาคการเกษตรตามฤดูกาล    โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ    ข้าวโพด  ยาสูบ   กะหล่ำปลี  และขิง     มีการแปรรูปทางการเกษตรที่สำคัญคือ   โรงบ่มใบยาสูบ     ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งหนอง  หมู่ที่  ๕  และในเขตชุมชนชาวไทลื้อ  ๕  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗ และ ๑๑
มีการประกอบอาชีพเสริมคือการทอผ้าลายไทลื้อ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองของชาวไทลื้อ  มีการแปรรูปผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์อื่น  เช่น  ผ้าเช็ดหน้า  ตุงพื้นเมือง  นอกจากนี้  ยังมีการทำหัตถกรรมอื่น ๆ  ได้แก่  การทำกระดาษสา  การทำไม้กวาดดอกแก้ว  การจักสาน 
 
 
           ๗.๒  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                   -  ปั๊มน้ำมันและสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง                   จำนวน    ๗  แห่ง
                   -  โรงสีข้าว                                                       จำนวน  ๑๒  แห่ง
                   -  ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปลีกเป็นหลัก                           จำนวน  ๔๙  แห่ง
                   -  ร้านรับซ่อมยานยนต์  เครื่องจักรกล                          จำนวน    ๕  แห่ง
                   -  ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                                    จำนวน    ๒  แห่ง
                   -  บริษัทเหมืองแร่ถ่านหิน                                       จำนวน    ๑  แห่ง
                   -  โรงบ่มใบยาสูบ                                                          จำนวน    ๒  แห่ง       
                   -  ตลาดสด                                                       จำนวน    ๕  แห่ง
                   -  สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข        จำนวน    ๗  แห่ง
                      พ.ศ. ๒๕๓๕ (ร้านอาหาร)
                   -  บ้านเช่า                                                       จำนวน    ๒  แห่ง
                   -  โกดังเก็บสินค้า                                                          จำนวน    ๒  แห่ง
                   -  สถานที่ให้เช่าติดตั้งระบบรับสัญญาณโทรศัพท์               จำนวน    ๗  แห่ง
                   -  ร้านเสริมสวย                                                  จำนวน    ๔  แห่ง
                   -   โรงงานกระดาษสา                                           จำนวน    ๓  แห่ง
                                                                   รวม              จำนวน  ๑๐๘  แห่ง
        (๘)  สภาพทางสังคม
            ๘.๑  การศึกษา
                   -  โรงเรียนประถมศึกษา            จำนวน   ๕   แห่ง 
                      ๑.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ   ตั้งอยู่  บ้านท่าฟ้าเหนือ  หมู่ที่  ๑
                       ๒.  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  ตั้งอยู่ บ้านท่าฟ้าใต้  หมู่ที่  ๒
                      ๓.  โรงเรียนบ้านสระ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  ตั้งอยู่  บ้านสระ  หมู่ที่  ๑๒
                      ๔.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง  ตั้งอยู่  บ้านทุ่งหนอง  หมู่ที่  ๕
                      ๕.  โรงเรียนบ้านนาบัว  ตั้งอยู่  บ้านนาบัว  หมู่ที่  ๙
                   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               จำนวน   ๖  แห่ง
                      ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฟ้าเหนือ  ตั้งอยู่  บ้านท่าฟ้าเหนือ  หมู่ที่  ๑
                      ๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฟ้าใหม่  ตั้งอยู่  บ้านท่าฟ้าใหม่  หมู่ที่  ๗
                      ๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ  ตั้งอยู่  บ้านสระเหนือ  หมู่ที่  ๓
                      ๔.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนอง  ตั้งอยู่  บ้านทุ่งหนอง  หมู่ที่  ๕
                      ๕.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว  ตั้งอยู่  บ้านนาบัว  หมู่ที่  ๙
                      ๖.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านห้วยกั้งปลา  ตั้งอยู่  บ้านห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  ๙
                   -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน     จำนวน  ๑๓  แห่ง
                   -  ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลสระ    จำนวน  ๑  แห่ง ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงาน
                      องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
            ๘.๒  การศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม
                 (๑ )  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                   -  วัด/สำนักสงฆ์                    จำนวน   ๖  แห่ง
                             ๑.  วัดท่าฟ้าเหนือ         ตั้งอยู่ที่  บ้านท่าฟ้าเหนือ  หมู่ที่  ๑
                             ๒.  วัดท่าฟ้าใต้            ตั้งอยู่ที่  บ้านฟ้าสีทอง  หมู่ที่  ๑๑
                             ๓.  วัดสระเหนือ           ตั้งอยู่ที่  บ้านสระเหนือ  หมู่ที่  ๓
                             ๔.  วัดสระใต้              ตั้งอยู่ที่  บ้านสระใต้  หมู่ที่  ๔
                             ๕.  วัดทุ่งหนอง            ตั้งอยู่ที่  บ้านทุ่งหนอง  หมู่ที่  ๕
                             ๖. วัดพระธาตุโป่งเกลือ    ตั้งอยู่ที่  บ้านท่าฟ้าใต้  หมู่ที่  ๒            
                   (๒)  ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 
                       ๒.๑  ประเพณีวันสงกรานต์  จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี  เป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมา  ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  คือ  การประกวดนางงามสงกรานต์  พิธีรดน้ำดำหัวบิดามารดา  ปู่ย่า
ตายาย  และผู้สูงอายุในชุมชน  และมีการทำบุญเลี้ยงพระ  สรงน้ำพระพุทธรูป  ทำบุญตักบาตร                มีการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ
                       ๒.๒  พิธีสรงน้ำแท่นพระป่า  ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๖  ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาของทุกปี  ประกอบด้วยกิจกรรมบวงสรวงแท่นพระป่า  แข่งขันบั้งไฟ  ทำบุญตักบาตร  และกิจกรรมนันทนาการรื่นเริงต่าง ๆ
                       ๒.๓  พิธีบสรงน้ำพระธาตุโป่งเกลือ  ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๗  ของทุกปี  มีพิธีทำบุญตักบาตร  กิจกรรมบวงสรวง  การแข่งขันบั้งไฟ  และกิจกรรมรื่นเริงนันทนาการต่าง ๆ
                       ๒.๔  ประเพณีทำบุญเข้าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม  หรือสิงหาคม  ของทุกปี  กิจกรรมมีการทำบุญแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ  ในพื้นที่  และทำบุญตักบาตร
                       ๒.๕  ประเพณีออกพรรษา  ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  มีกิจกรรมทำบุญ
ตักบาตรและฟังธรรม
                       ๒.๖  ประเพณีตานก๋วยสลากพัตร  ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  กิจกรรมทำ
ก๋วยสลาก  ไปถวายตามวัดต่าง ๆ
                       ๒.๗  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  กิจกรรมทำบุญ
ตักบาตร  และมีการลอยกระทง  ประกวดนางนพมาศ  มีการละเล่นต่าง ๆ
                       ๒.๘  ประเพณีวันตรุษจีน  มีการประกอบกิจกรรมไหว้บรรพบุรุษ  ตามความเชื่อของ
ชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน
                       ๒.๙ ประเพณีบวงสรวงพระยาหาญ มีการประกอบพิธี ในวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๙ ของทุกปี มีพิธีทำบุญตักบาตร  กิจกรรมบวงสรวง เลี้ยงผีบ้านผีเมือง  และกิจกรรมรื่นเริงนันทนาการต่าง ๆ
                 ๒.๑๐ ประเพณีสงกรานต์ตานตุงไทลื้อ  จัดขึ้นในวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่  กิจกรรมการแสดงศิลปะไทลื้อ การดคนลื้อ ขบวนต่างๆของชาวไทลื้อ กิจกรรมตานตุงไทลื้อ ประกวดสาวงามไทลื้อ  และกิจกรรมรื่นเริงนันทนาการต่างๆ
                 ๒.๑๑ พิธีสรงน้ำพระธาตุสระคำหลวง  ตรงกับวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๓ (ตรงกับวันมาฆบูชา) ของทุกปี  มีพิธีทำบุญตักบาตร  กิจกรรมสรงน้ำ  และกิจกรรมรื่นเริงนันทนาการต่าง ๆ
          
           ๘.๓  สาธารณสุข
                   ตำบลสระ  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ๒ แห่ง สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน  ๒ แห่ง รวมสถานบริการสาธารณสุข ทั้งสิ้นจำนวน    ๔  แห่ง  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  ๑๒  คน  คือ
                   ๑.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ หมู่ที่  ๓  พื้นที่บริการ หมู่ที่  ๓,๔,๕,๘,๑๐,๑๒
                   ๒.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ ๑๑  พื้นที่บริการ  หมู่ที่  ๑,๒,๖,๗,๑๑
                   ๓.  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว  หมู่ที่  ๙  พื้นที่บริการ  หมู่ที่  ๙
                   ๔.  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  ๑๓  พื้นที่บริการ  หมู่ที่  ๑๓
           ๘.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   ตำบลสระมีศูนย์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมีป้อมยามตำรวจให้บริการประชาชน  ๒  แห่ง  คือ  ที่สามแยกบ้านสระ  และสามแยกบ้านฟ้าใหม่
                   นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้ดำเนินการจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  ไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  อัคคีภัย 
สาธารณภัยอื่น ๆ    รวมถึงการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในเขตตำบลสระ
        (๙)  การบริการพื้นฐาน
            ๙.๑  การคมนาคม
                   การคมนาคมสัญจรไปมาตำบลสระมีเส้นทางหลัก  ๒  เส้นทาง  คือ
                   (๑)  ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๙๑  จากตัวจังหวัด  - อำเภอปง – ตำบลสระ – อำเภอ
เชียงม่วน – จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่
                   (๒)  ทางหลวงหมายเลข  ๑๒๕๑  จากตัวจังหวัดพะเยา – อำเภอดอกคำใต้ – บ้านบ่อเบี้ย – ตำบลสระ 
                   สภาพถนนทั้งสองเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสายใช้ได้ตลอดฤดูกาล  ส่วนการคมนาคมภายในหมู่บ้านสะดวกเกือบทุกสาย  ยกเว้น  ๒  หมู่บ้าน  คือ  บ้านนาบัว   หมู่ที่  ๙  และบ้านห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  ๑๓  พื้นที่ถนนยังเป็นหุบเขา  ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขา  การเดินทางไม่สะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน
           .๒  การไฟฟ้า
                   ตำบลสระมีไฟฟ้าใช้ทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  ๒,๒๕๗  ครัวเรือน  มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ที่ให้ความสว่างของชุมชน 
           ๙.๓  การประปา 
                         ตำบลสระมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  จำนวน  ๖๗๑  ครัวเรือน  ๙  หมู่บ้าน
มีน้ำประปาเป็นประปาขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมอนามัยและกรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยมีแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำยม  และในปีงบประมาณ  ๒๕๕๐  ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคในเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๓,๔,๘,๑๐  และ  ๑๒
          
๙.๔  การสื่อสารและโทรคมนาคม
                   ตำบลสระมีโทรศัพท์บ้านใช้ในครัวเรือน  แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ประชากรใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร  นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการในจุดต่าง ๆ ตามหมู่บ้านจำนวน  ๒๑  ตู้  และมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการและของชุมชน  จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน
                   ปัจจุบันมีศูนย์อินเทอร์เนตชุมชนตำบลสระ เพื่อบริการประชาชนในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนทุกระดับ
           ๙.๕  แหล่งน้ำธรรมชาติ
                   -  ลำน้ำ , ลำห้วย                            ๔   แห่ง
                   -  บึง, หนอง, และอื่นๆ                       ๔  แห่ง
           .๖  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                   -  ฝาย                                            ๗  แห่ง
                   -  บ่อน้ำตื้น                                   ๑๘๖  แห่ง
                   -  บ่อโยก                                         ๗  แห่ง
                   -  อ่างเก็บน้ำ                                     ๔  แห่ง
        (๑๐)  ข้อมูลอื่น ๆ
                 ๑๐.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
                   ๕.๑.๑  ป่าไม้  เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลสระ  แต่ปัจจุบันมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง  เพราะเป็นไม้เนื้อดีเหมาะสำหรับทำเครื่องเรือน
                   ๕.๑.๒  ที่ดิน  สภาพของที่ดินพื้นที่ของตำบลสระเหมาะแก่การทำการเพาะปลูกพืชหลายชนิด  และเหมาะที่จะทำการเลี้ยงสัตว์  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตำบลสระมีจำนวนพื้นที่  ๙๑,๐๖๖  ไร่  และพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน  ๒๑,๙๖๐  ไร่  โดยมีพื้นที่  ส.ป.ก. จำนวน  ๑๑,๗๑๗  ไร่  ดังตารางที่  ๒-๕
 
 
ตารางที่  ๒-๕  จำนวนพื้นที่ในตำบล  และพื้นที่ทำการเกษตรตำบลสระ  จำแนกตามรายหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด (ไร่) พื้นที่การเกษตร (ไร่)
บ้านท่าฟ้าเหนือ ๒๔,๒๒๕ ๒,๐๐๐
บ้านท่าฟ้าใต้ ๑๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐
บ้านสระเหนือ ๑,๒๕๐ ๖๕๐
บ้านสระใต้ ๗,๕๗๗ ๒,๑๔๕
บ้านทุ่งหนอง