[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายทนงศักดิ์ บัวแดง
ประธานสภา อบต.สระ
งานสภาอบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายเศษ บ้านสระ
รองประธานสภา อบต.สระ
งานสภาอบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายอนันต์ บัวแดง
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายนพดล เศรษฐประสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายคฑาวุธ เขื่อนแก้ว
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายจิต ฟ้าแลบ
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายวิรัตน์ บ้านสระ
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายเด่น บ้านสระ
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายเอนก สวนหม้อ
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นางณัชนันท์ อุ่นเมือง
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายบรรพตร์ ฟ้าแลบ
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายสมบูรณ์ สิทธิ
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายอนันต์ อ่อนฑา
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายบรรพต ชาวน่าน
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายรัฐพงษ์ แซ่เต็ม
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายซานเชียง แซ่เติ๋น
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายอนุกุล คิดดี
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายเสรี ฟ้าแลบ
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายธนพงษ์ สืบจิตต์
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายชำนาญ ฟ้าแลบ
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายนพพร ศรียา
สมาชิกสภา อบต.สระ
Click ดูประวัติ
นายเงิน ฟ้าแลบ
สมาชิกสภา อบต.สระ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหารท้องถิ่น
2 : สำนักปลัด
3 : หัวหน้าส่วนราชการ
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : สมาชิกสภาท้องถิ่น
7 : กองการศึกษาฯ
8 : กองสาธารณสุขฯ
9 : กองสวัสดิการสังคม