[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์

แผนผังหน่วยงาน
���������������������
Click ดูประวัติ
นายนัฐพงษ์ รักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
Click ดูประวัติ
นายสมเกียรติ์ บัวแดง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
Click ดูประวัติ
นายสุนทร ควีนโนวรัตน์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
Click ดูประวัติ
นายชม บ้านสระ
พนักงานสูบน้ำ (ผู้มีทักษะ)
Click ดูประวัติ
นายประทิตย์ ไชยลังกา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Click ดูประวัติ
นายณรงค์ รักดี
พนักงานสูบน้ำ (ผู้มีทักษะ)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหารท้องถิ่น
2 : สำนักปลัด
3 : หัวหน้าส่วนราชการ
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : สมาชิกสภาท้องถิ่น
7 : กองการศึกษาฯ
8 : กองสาธารณสุขฯ
9 : กองสวัสดิการสังคม