[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ( 8/ก.ย./2563 )
    วันที่ 1 กันยายน 2563 อำเภอเชียงม่วน ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาด้านต่างๆ ของส่วนราชการภายในอำเภอเชียงม่วน โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระ โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานการประชุม
กิจกรรม 5 ส. ( 8/ก.ย./2563 )
    พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากเหตุวาตภัย ( 8/ก.ย./2563 )
    อบต.สระ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากเหตุวาตภัย โดยนายก อบต.สระ มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสมาชิกสภา อบต.สระ มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย
ารสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ( 1/ก.ย./2563 )
    ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ศพละ 3,000 บาท บังคับใช้ 20 พฤษภาคม 2563 (ไม่มีผลย้อนหลัง กรณีเสียชีวิตก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2563) หลักฐานการยื่นคำขอ ดังนี 1.ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ 2.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ 3.บัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ กรณีการจัดศพตามประเพณี โดย มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้งหรือดำเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ด้วย 4.สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ 5.หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประพณี การยื่นคำขอ ยื่นภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันออกใบมรณบัตร โดยยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สุงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาที่ถึงแก่ความตาย ในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้ (1)ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร (2)ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานพั?นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือเมืองพัทยาหรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล 6.ผู้ยื่นคำขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
รับชมได้ทางลิ้งนี้ >>
https://youtu.be/DCJnU4skp1w
**สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ ***https://drive.google.com/file/d/16mhm
การขึ้นทะเบียนรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 1/ก.ย./2563 )
    การขึ้นทะเบียนรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 รายละ 600 บาทต่อเดือน อายุ 1 ปี จนถึง อายุ 6 ปี คุณสมบัติเบื้องต้น -เด็กแรกเกิดจะต้องมีสัญชาติไทยและเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป -ฐานรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท(ต่อคน/ต่อปี )คิดได้โดย นำเอารายได้รวมทั้งครอบครัว 1 ปีหารจำนวนคนในครัวเรือน -คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ ก็สามารถลงทะเบียนได้ คุณแม่ที่มีหรือไม่มีประกันสังคม ก็สามารถลงทะเบียนได้ เช่นกัน -มีบัตรสวีสดิการแห่งรัฐ หรือ ไม่มี ก็ลงได้ และคุณแม่อายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ลงทะเบียนได้ -บุคคลที่รับอุปการะเด็ก ก็สามารถลงทะเบีนรับสิทธิได้ หลักฐานการยื่นลงทะเบียน -บัตรประจำตัวของผู้ปกครอง /สมุดบัญชีของเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง(บัญีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) -สูติบัตรเด็กแรกเกิด -กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ(สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) -สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัรตแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผูรับรองคนที่ 1 และ ผู้รับรองคนที่ 2 สถานที่ยื่นลงทะเบียน *กรุงเทพมหานครฯ : ลงทะเบียนที่สำนักงานเขต *เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา *ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่ อบต. หรือ เทศบาลของจังหวัด ตำบล อำเภอที่อาศัยอยู่ หากท่าสังสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. **สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ยื่นลงทะเบียน ณ กองสวัสดิการสังคม โทร.054891513 มือถือ 0932139969
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้ค่ะ http://nachaliang.go.th/files/pdfcont
สามารถตรวจสอบสิทธิการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามลิ้งด้านล่างนี้เลยค่ะ https://l.facebook.com/l.php?u=http%3
รับชมได้ทางลิ้งนี้ >> https://youtu.be/4LOuHMJqtiM
มอบห้องน้ำให้กับคนพิการ จำนวน 3 ราย ( 1/ก.ย./2563 )
    นายวรสันต์ เพ็ชรสุวรรณ ปลัดอำเภอเชียงม่วน ตัวแทนนายอำเภอเชียงม่วนพร้อมด้วยกำนันตำบลสระ ผู้ใหญ่บ้าน นายทนงศักดิ์ บัวแดง ประธานสภา อบต.สระ /นายสำเร็จ ไชยจำเริญ รองนายก อบต.สระ พร้อมด้วย ส.อบต. / นางสาวศรัญญ่า ศรีวิราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม/นางนฤชยา ยามเย็น พยาบาลวิชาชีพฯ รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้ และคุณนงเยาว์ จินดาวงค์ หัวหน้าฝ่ายนิติกร อบจ.พะเยาพร้อมคณะทำงานได้มอบห้องน้ำให้กับคนพิการ จำนวน 3 ราย 1.นายไกรสร มาไกล 2.นายศรีลา งามเจริญ 3.นายทรม มะคะแสง ขอขอบคุณไปยังกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัพะเยา พนักงานและลูกจ้าง อบตสระ และทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
รับชมได้ทางลิ้งค์นี้ >>
https://youtu.be/W4Z8hxN4Fmo
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563 ( 1/ก.ย./2563 )
    การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2563 ขึ้นเมื่อไหร่ อายุเท่าไร ใครมีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในปี 2563 ถ้าท่านสงสัยติดต่อ นักพัฒนาชุมชน/ ผอ.กอง สวัสดิการสังคม หรือเจ้าหน้าทที่ี่รับผิดชอบงานฯ ณ อบต./เทศบาล หรือสำนักงานเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ตามทะเบียนบ้าน
รับชมได้ทางลิ้งนี้ >>
https://youtu.be/_SF3V1KFTV8

*สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ
http://nachaliang.go.th/files/pdfcont
แข่งเปตองสัมพันธ์วันแม่ (12 ส.ค. 63) โรงเรียนสุขใจวัยเก๋า ( 27/ส.ค./2563 )
    แข่งเปตองสัมพันธ์วันแม่ (12 ส.ค. 63) โรงเรียนสุขใจวัยเก๋า 

รับชมได้ที่ลิ้งค์นี้ >> https://youtu.be/vTPqIJ6N0Tg
ครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 26/ส.ค./2563 )
    วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 อบต.สระร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงม่วนและ อบต.บ้านมาง จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เทศบาลตำบลเชียงม่วน
ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้พิการและเด็ก ( 26/ส.ค./2563 )
    กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน พะเยา นำโดยนางสาวศรัญญา่า ศรีวิราช ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.สระและนางวิสุดา ฟ้าแลบ พร้อมกับนางสาวณัฐกุล พรหมพฤกษ์และนางสาวเพ็ญวิภา มาบัวเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัผฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้พิการและเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนและเดือดร้อนสมควรให้การช่วยเหลือและผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคมและยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน

รับชมได้ทางลิ้งค์นี้ -->> https://youtu.be/ffmhSQ5fYLA


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/15 -> [จำนวน 150 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>