[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
เมนูหลัก

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

นโยบายการคุ้มคลองข้อมูล
     ส่วนบุคคล

การมอบอำนาจของ นายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มารตฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

หน่วยตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

สายด่วนผู้บริหาร
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

หรือแสดงความคิดเห็น Click ที่นี่

NACC ITA

NACC ITA ประจำปี 2566

แบบสอบถามความพึงพอใจ

สำนักงาน ปปช 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การขจัดปัญหาความยากจนทุกช่วงวัยฯ ( 28/ส.ค./2566 )
    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายสังคม สืบแสน นายก อบต.สระ มอบหมายให้นางสาวศรัญญ่า ศรีวิราช ผอ.กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับทีม TPMAP อำเภอเชียงม่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการขจัดปัญหาความยากจนทุกช่วงวัยฯ
การสร้างห้องน้ำให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ( 5/ก.ค./2566 )
    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. น.ส.ศรัญญ่า  ศรีวิราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ร่วมกับ นายธีระศักดิ์  แก้วมาเรือน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งหนอง หมู่ที่ 5 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา  และสมาชิก อบต.สระ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ปรึกษาหารือ  เรื่อง การสร้างห้องน้ำให้กับคนพิการ  ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2566 ( 29/มิ.ย./2566 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี  พ.ศ.2566 ให้ความรู้สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ การจ่ายเบี้ย ,ความพิการ อปท. การเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมสูงวัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เเละสาธิตการเพาะเห็ดฟาง และการประยุกต์ใช้เตาถ่านในถังขนม และมอบเกียติบัตรให้ประธานผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ.หอประชุมบ้านเหล่าพัฒนา ม.10
ครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทอผ้าไทลื้อ หลักสูตรการค้าออนไลน์ (e-commerce) ( 29/มิ.ย./2566 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทอผ้าไทลื้อ หลักสูตรการค้าออนไลน์ (e-commerce) วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ณ.ศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านสระ
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ( 27/มี.ค./2566 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสระ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ พร้อมรับฟังการบรรยายแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชัน และปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การประชุมพนักงานข้าราชการ ครั้งที่ 1/2566 ( 27/มี.ค./2566 )
    

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ประชุมพนักงานข้าราชการ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต ในเรื่องการปฏิบัติงานราชการของพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของพนักงาน อบต.สระ การป้องกันและการทุจริตประพฤติมิชอบในราชการ แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) การติดตามการปฏิบัติงานราชการที่ผ่านมา และปัญหา แนวทางแก้ไขเสนอแนะในการปฏิบัติราชการของ อบต.สระ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ( 17/ม.ค./2566 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ จุดชมวิวบ่อเหมืองบ้านสระ โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ และมอบของขวัญ ของรางวัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรภายนอก
กิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( 10/ม.ค./2566 )
    วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการทำงานร่วมกันโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้สถานการณ์ยาเสพติดภายในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอก สามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดได้ และป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียน โดยมีกิจรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในชุมชน และการรับฟังการบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง
ประชาคมเพื่อหามาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านนาบัว ( 10/ม.ค./2566 )
    วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประชาคมร่วมกันผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน และประชาชนบ้านนาบัว เพื่อหามาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านนาบัว เพื่อยับยั้งการระบาดในช่วงนี้
พ่นหมอกควันเพื่อทำลายยุงลายตัวแก่ ( 10/ม.ค./2566 )
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านนาบัว ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อทำลายยุงลายตัวแก่ สำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ตามาตรการของกรมควบคุมโรค กรณีมีไข้เลือดออกรายที่ 7 หมู่บ้านนาบัว ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566
กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 -> [จำนวน 206 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5