[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ : อบต.สระ :ยินดีต้อนรับ...
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก

► วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

► รายงานผลการปฏิบัติงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การมอบอำนาจของ นายก 

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาบุคคล

► การจัดการความรู้ KM

การป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน

E-Service

Download

แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับแจ้งการทุจริต
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระ
การศึกษาดูงาน ณ อบต.สระ
อาเซียน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวป.ป.ช.

Social network
 Facebook อบต.สระ

 Line อบต.สระ
สายด่วนผู้บริหาร อบต.สระ
นายก อบต. = 0931398224

(นายสังคม  สืบแสน)

รองนายก อบต. = 0857110677

(นายเนติพงษ์ ฟ้าแลบ)

รองนายก อบต. = 0916662240

(นายเรไร  ไชยลังกา)

เลขาฯ นายก อบต. = 0861803736

(นางมัลลิกา   สืบแสน)

ปลัด อบต. = 0931385560

(จ่าสิบเอกธงชัย  มูลศรี)

สติถิผู้เข้าชมเว็บไวต์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ( 2/ส.ค./2564 )
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ออกเยี่ยมบ้านเด็กและคนพิการ ( 16/ก.ค./2564 )
    เมื่อวันพูธที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้ออกเยี่ยมบ้านเด็กและผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 ราย คือ
1. นายสมบูรณ์ สีชมพู (ผู้พิการ) บ้านเลขที่ 94 ม. 3 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
2. น.ส.อรุณ บ้านสระ บ้านเลขที่ 69 ม.8 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
3. นางรัดดา ฟ้าแลบ บ้านเลขที่ 69 ม.4 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
4. น.ส.วราภรณ์ มั่งมูล บ้านเลขที่ 160 ม.8 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
ประชุมหาแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 16/ก.ค./2564 )
    วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ในฐานะประธานคณะทำงานทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ตำบลสระ ประชุมการหาแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีกำนันตำบลสระ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสระ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลสระ ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ตำบลสระ และจะประกาศให้ราฎรในพื้นที่รับทราบต่อไป
การติดตามเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการร้องเรียนฯ ( 14/ก.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนายวสันต์ เพ็ชรสุวรรณ ปลัดอำเภอเชียงม่วน นายศฤงคาร กันทะวงศ์ ปลัดอำเภอเชียงม่วน นายสังคม สืบแสน นายก อบต.สระ นางสาวศรัญญ่า ศรีวิราช ผอ.กองสวัสดิการสังคม สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน เจ้าหน้าที่ รพ.เชียงม่วน ผอ.รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้  พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมบ้าน นายไกรสร มาไกล ผู้พิการ (ผู้ร้องฯ) ซึ่งได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ตู้ ปณ.1111 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยขอความช่วยเหลือจัดสรรข้าวสาร อาหารแห้งและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
เยี่ยมบ้านผู้พิการ ( 1/ก.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาทางสังคมและยากลำบากต้องได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid ๑๙)พร้อมกับให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่ออยู่ในสังคมในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ตามแนวทางมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้กับคนพิการและตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ต้องได้รับการช่วยเหลือปรับปรุงห้องน้ำและซ่อมแซมพื้นบ้านให้มีสภาพที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ จำนวน ๒ รายๆ
จัดอบรมผู้สำรวจข้อมูลชุมชน ( 1/มิ.ย./2564 )
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จัดอบรมผู้สำรวจข้อมูลชุมชน ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลสระ โดยใช้โปรแกรม TCNAP (Thailand Community network Appraisal Program) เพื่อมุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ โดยมีวิทยากรจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
เยี่ยมบ้านเด็ก ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ( 20/พ.ค./2564 )
    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ร่วมกับ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมและยากลำบาก ต้องได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น
รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปี 2564 ( 14/พ.ค./2564 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปี 2564 โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม ได้ดำเนินการครบ 13 หมู่บ้าน ขอขอบคุณสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ , อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกท่าน ทีให้ความร่วมมือในการดำเนินการจนเสร็จสิ้น หากสัตว์เลี้ยงของท่านไดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ขอให้ประสานกับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านของท่าน เพื่อที่จะได้นำวัคซีนไปฉีดให้ต่อไป
จัดประชุมเพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ( 23/เม.ย./2564 )
    วันที่ 21 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จัดประชุมเพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และจัดทำแผนการรณรงค์ให้วัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยมีคุณธีรชัย ชัยธรรม ปศุสัตว์อำเภอเชียงม่วน เป็นวิทยากร
แก้ไขปัญหาเหตุรำคาญน้ำเสียให้กับประชาชน ( 7/เม.ย./2564 )
    วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ได้ทำการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญน้ำเสียให้กับประชาชน โดยใช้เครื่องจักรกลและรถบรรทุกน้ำ เพื่อทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ดังกล่าวและทำการฉีดล้างสิ่งปฏิกูลให้ออกจากรางระบายน้ำ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 -> [จำนวน 148 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>